FORSIKRINGER OG PENSJONSORDNINGER

Franklin HR har valgt å tegne følgende forsikringsordninger / pensjonsavtaler:

  • Yrkeskadeforsikring, med utvidet dekning for ansatte offshore (Tryg Forsikring)
  • Kollektiv ulykkesforsikring (Tryg Forsikring)
  • Gruppelivsforsikring (Tryg Forsikring)
  • Fritidsulykkesforsikring (pendelreiser og tjenestereiser) (Tryg Forsikring). Forsikringen gjelder tur/retur hjemsted under kortvarige oppdrag.
  • Fritidsulykkesforsikring for mdilertidig ansatte / fast ansatte. Forsikringen gjelder også i opptjent friperiode. (Tryg Forsikring)
  • Obligatorisk innskuddsbasert tjenestepensjonsordning (Nordea Liv)
  • Fellesordningen for avtalefestet pensjon