BRØNNSERVICEOMRÅDER

Havbunnsinstallasjoner

Kunnskaper og ferdigheter om ustyr og arbeidsoperasjoner over brønnen. Opplæring gir kompetanse innen utstyrsklargjøring, testing, montering, tilkobling, styring, kontroll og vedlikehold av flytende enheter og undervannsløsninger. Slike løsninger vil gradvis ta over den plassen som plattformer i stål og betong har i dag, særlig i dype havområder

Kveilerør

Omfatter hydrauliske rør operasjoner i prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold. Geologi og formasjonsevaluering, sementeringsprosesser, mekaniske disipliner, måling-, styring- og reguleringsteknikk og laboratoriearbeid er viktige fag. Sentrale arbeidsoppgaver er å installere, manøvrere og reparere utstyr og maskiner, og å utføre og overvåke disse operasjonene.

Kabeloperasjoner

Omfatter mekaniske og elektriske kabeloperasjoner, som er en metode som brukes ved boreoperasjoner og testing av brønner som er i produksjon/injeksjon. Kabeloperatør skal manøvrere og installere avansert utstyr ned i brønnen for å hente informasjon om formasjonen, reservoaret, produksjonsegenskapene og forandringene i løpet av feltets levetid.

Komplettering

Komplettering er en vesentlig operasjon for å forbinde reservoar til overflate eller prosessystemer og sikrer en kontrollert styring og kontroll av strømninger. Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling av en brønn for optimal produksjon. Etter at boring er utført skal brønnen klargjøres for produksjon. Kompletteringsoperatøren opererer utstyr som skal installeres i oljebrønnen.

Sementering

Sementering inngår i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse for produksjon og senere vedlikeholdsarbeid i oljebrønnen. Brønnoperatøren innen sementering er de siste som forlater plattformen etter å ha sementert igjen brønnen ved nedstenging. Arbeidet som sementerer er variert og stiller store krav til teoretiske og praktiske ferdigheter. Arbeidsoppgavene kan deles inn i tre hovedområder: Sementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Fjernstyrte undervannsoperasjoner omfatter en rekke ulike arbeidsområder med fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy, samt installasjon, vedlikehold og reparasjon av disse. Fjernstyrte undervannsoperasjoner karakteriseres ved at operasjonene under vann er fjernstyrte fra kontrollstasjoner på overflaten. Arbeidet omfatter både i lete-, utbyggings-, drifts- og stengningsfasen til et oljefelt.