GENERELLE VILKÅR VED PERSONALUTLEIE

Sammen med oppdragsbekreftelsen gjelder disse generelle forretningsvilkår personalutleie som Franklin HR utfører for oppdragsgiveren, om ikke annet er uttrykkelig er avtalt mellom Franklin HR og oppdragsgiveren.

1. Bestilling og oppdragsbekreftelse

1.1 For hvert enkelt oppdrag gjelder de betingelser som fremgår av ordrebekreftelsen samt disse generelle forretningsvilkår ved personalutleie. Ved uoverensstemmelser gjelder prioritet iht. ovennevnte rekkefølge.

1.2 Oppdragets omfang fremgår av Franklin HRs oppdragsbekreftelse. Endringer forutsetter skriftlig avtale.

1.3 Hvis oppdragsgiveren ikke vil godkjenne ordrebekreftelse, er det oppdragsgiverens ansvar å meddele Franklin HR om dette snarest og senest fem dager etter at oppdragsbekreftelsen er mottatt. I motsatt fall anses avtalen inngått med oppdragsbekreftelsens innhold.

1.4 Et bekreftet og påbegynt avtalt oppdrag er å anse som gjensidig forpliktende for partene og kan normalt ikke avbrytes før den avtalte periodens utløp.

1.5 Hvis oppdraget ønskes forlenget utover den avtalte periode, meddeles dette snarest mulig til Franklin HR som vil søke å avtale en forlengelse med sin medarbeider.

2. Rett person på rett plass

2.1 Franklin HR vil gjøre sitt ytterste for å finne frem til medarbeidere med de nødvendige faglige kvalifikasjoner og de personlige egenskaper som passer til oppdragsgiverens arbeidsmiljø. Dersom oppdragsgiveren ikke er fornøyd med utvelgelsen, må oppdragsgiver skriftlig varsle Franklin HR om dette så snart det lar seg gjøre. Opplæring av ny medarbeider dekkes av oppdragsgiver.

2.2 Franklin HR garanterer at medarbeideren møter til avtalt tid på avtalt sted. Klarer ikke Franklin HR dette, får oppdragsgiveren tilbud om gratis medarbeider tilsvarende forsinkelsen - begrenset oppad til fem dager - dog ikke lenger enn oppdragets varighet.

3. Ansvar

3.1 Franklin HR er ansvarlig for medarbeiderens lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, eventuell sykelønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), tjenestereiseforsikringer og andre lovbestemte trekk.

3.2 Franklin HRs medarbeidere skal tilpasse seg og etterleve oppdragsgiverens sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement og andre bestemmelser som gjelder for oppdragsgiverens medarbeidere og/eller oppdragets utførelse.

3.3 Franklin HR er ansvarlig for at viktige opplysninger om sikkerhetsrutiner og bestemmelser, samt krav til bruk av personlig verneutstyr i oppdraget blir kartlagt og gjort kjent for medarbeideren før oppdraget påbegynnes.

3.4 Franklin HR er registrert og godkjent som bemanningsforetak og oppfyller kravene overfor Arbeidstilsynet iht. Forskrift om bemanningsforetak. For oppdatert bekreftelse, se: Arbeidstilsynet

3.5 Oppdragsgiveren er ansvarlig for å lede og følge opp Franklin HRs medarbeidere i det daglige arbeid. Franklin HR er ikke ansvarlig for arbeidsresultatet eller annen direkte eller indirekte formuestap som følge av medarbeiderens feil eller forsømmelser. Dette gjelder også erstatningskrav fra tredjemann.

3.6 Oppdragsgiveren har eiendomsrett til resultater og dokumenter som fremkommer som følge av oppdraget.

3.7 Oppdragsgiveren må ha avsluttet opprinnelig bestilte oppdrag gjennom Franklin HR før medarbeideren kan tilbys ansettelse direkte i oppdragsgiverens virksomhet. Etter avsluttet oppdrag og en samlet innleieperiode på minst seks måneder kan oppdragsgiveren fritt ansette medarbeideren i egen virksomhet. Ved eventuell tidligere ansettelse utløses et formidlingshonorar.

3.8 Partene skal gjensidig holde hverandre skadesløse mot krav i forbindelse med oppdraget som følge av egne ansattes personskade eller død.

4.0 Forsikringer

4.1 Bedriftsansvarsforsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for fysisk skade på annen person eller annen persons eiendom.

4.2 Kriminalitetsforsikringen dekker krav knyttet til uhederlig adferd eller kriminelle handlinger hos kunden (underslag, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap eller dokumentfalsk).

4.3 Yrkesskadeforsikringen dekker medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller død som følge av yrkesulykke i henhold til lov om yrkesskadeforsikring samt yrkessykdom.

Ulykkesforsikring offshore: 40 G ved død og ved 100 % medisinsk invaliditet.

Ved bruk av den ansatte på britisk sokkel, i krigssoner eller andre områder som av ulike årsaker krever tilleggsforsikring, må slike tilleggsutgifter dekkes av oppdragsgiver.

4.4 Kunde er selv ansvarlig for å tegne egne forsikringer for bedriftens personell, utstyr og eiendom.

5. Pris og betalingsbetingelser

5.1 Oppdragsgiver skal betale godkjent fakturabeløp senest 21 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i samsvar med Lov om renter ved forsinket betaling. Fakturering for landbasert arbeid skjer to ganger per måned basert på attesterte fakturagrunnlag (timelister). Fakturering for arbeide offshore skjer etter hver oppholdsperiode.

5.2. Overtid ved landarbeid blir fakturert med de reelle meromkostninger Franklin HR har til medarbeiderens overtidslønn og det beregnes ikke ytterligere fortjeneste. Overtidstillegg på 50% gis medarbeiderne for arbeid utover 8 timer (ev. inkl. lunsj) frem til kl. 21:00 på hverdager og frem til kl. 13:00 på lørdager. Etter kl. 21:00 på hverdager, etter kl. 13:00 på lørdager samt søn – og helligdager er overtidstillegget på 100%. For øvrig gjelder Arbeidsmiljølovens vilkår for overtid. For øvrig vises til oppdragsbekreftelse mht. de konkrete timesatser.

5.3 Ved arbeide offshore faktureres normaltimer, overtidstimer, ventetid, nattillegg, helligdagstillegg og mobiliseringsutgifter (hjem heliport t/r) iht. satser oppgitt i ordrebekreftelsen.

5.4 Priser oppgitt i Prisavtalen oppreguleres årlig i henhold til Statistisk Sentralbyrås (SSB) Lønn per normalårsverk, se: ssb Oppreguleringen gjelder fra 1. juni.

5.5 Ved innføring av nye tillegg i vikarenes lønns- og/eller øvrige kostnadsnivå som følge av endret lovgivning eller tariffavtalepraksis utover selve timesatsen – for eksempel utvidede feriebestemmelser - kan timeprisen reguleres tilsvarende.

6. Hemmeligholdelse

Alle oppdragsivers bedriftshemmeligheter og for øvrig alle beskrivelser, oppskrifter, modeller og lignende som Franklin HR har mottatt fra oppdragsgiver i forbindelse med oppdragets utførelse skal holdes hemmelig, og må ikke mangfoldiggjøres eller benyttes til annet formål enn utførelse av oppdraget. På forlangende skal Franklin HR omgående returnere de mottatte dokumenter, ellers skal de makuleres.

7. Tvister

Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, skal saken avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Bergen Tingrett som verneting.